بستن
تاریخچه جستجو

      فیلم کوتاه

      اولین فیلم های ساخته شده در تاریخ سینما کوتاه بودند چون آنوقت ها نگاتیوها خیلی کمیاب بودند! اما ساختن و تماشای فیلم کوتاه لطفی دارد که بعد از ساخته شدن فیلم های بلند طرافدارن خود را از دست نداد و با قدرت سابق به پیشرفت ادامه داد. از آنجایی که به دلیل کوتاه بودن این بهترین وقت برای دیدن این فیلم ها قبل از خواب است.

      مشاهده بیشتر