بستن
تاریخچه جستجو
    • فصل 5 قسمت 1: میزبان میرطاهر مظلومی
     %76.6
     %76.6 (24)

     بازیگران مرد و زن در همه جای دنیا کم تر اهل خانه داری و آشپزی هستند اما وقتی هنرمندان دیگری میهمانشان هستند ، هموطن یا خارجی ، حتما می توانند شرایطی ایجاد کنند که به میهمانانشان خوش بگذرد و البته از انها رای بگیرند . شام ایرانی یک ریالیتی شو است. میزبان این هفته شام ایرانی: میرطاهر مظلومی

     Male and female actors are less into being housewives and cooks all over the world, but when other artists are their guests, compatriots or foreigners, they can certainly create conditions for their guests to have fun and, of course, vote for them. Persian dinner is a reality show. Host of this week Iranian dinner: Mirtaher Mazloumi دانلود فصل 5 قسمت 1
    • فصل 5 قسمت 2: امیرحسین صدیق
     %93.4
     %93.4 (24)

     بازیگران مرد و زن در همه جای دنیا کم تر اهل خانه داری و آشپزی هستند اما وقتی هنرمندان دیگری میهمانشان هستند ، هموطن یا خارجی ، حتما می توانند شرایطی ایجاد کنند که به میهمانانشان خوش بگذرد و البته از انها رای بگیرند . شام ایرانی یک ریالیتی شو است. میزبان این هفته شام ایرانی: امیرحسین صدیق

     Male and female actors are less housewives and cooks all over the world, but when other artists are their guests, compatriots or foreigners, they can certainly create conditions for their guests to have fun and, of course, vote for them. Persian dinner is a reality show. Host of this week Iranian dinner: AmirHossein Sadiq دانلود فصل 5 قسمت 2
    • فصل 5 قسمت 3: میزبان علی مشهدی
     %61.6
     %61.6 (25)

     بازیگران مرد و زن در همه جای دنیا کم تر اهل خانه داری و آشپزی هستند اما وقتی هنرمندان دیگری میهمانشان هستند ، هموطن یا خارجی ، حتما می توانند شرایطی ایجاد کنند که به میهمانانشان خوش بگذرد و البته از انها رای بگیرند . شام ایرانی یک ریالیتی شو است. میزبان این هفته شام ایرانی: علی مشهدی

     Male and female actors are less housewives and cooks all over the world, but when other artists are their guests, compatriots or foreigners, they can certainly create conditions for their guests to have fun and, of course, vote for them. Persian dinner is a reality show. Host of this week Iranian dinner: Ali Mashhadi دانلود فصل 5 قسمت 3
    • فصل 5 قسمت 4: میزبان علیرضا خمسه
     %75.4
     %75.4 (13)

     بازیگران مرد و زن در همه جای دنیا کم تر اهل خانه داری و آشپزی هستند اما وقتی هنرمندان دیگری میهمانشان هستند ، هموطن یا خارجی ، حتما می توانند شرایطی ایجاد کنند که به میهمانانشان خوش بگذرد و البته از انها رای بگیرند . شام ایرانی یک ریالیتی شو است. میزبان این هفته شام ایرانی: علیرضا خمسه

     Male and female actors are less housewives and cooks all over the world, but when other artists are their guests, compatriots or foreigners, they can certainly create conditions for their guests to have fun and, of course, vote for them. Persian dinner is a reality show. Host of this week Iranian dinner: Alireza Khamse دانلود فصل 5 قسمت 4